PASLAUGŲ TIEKIMO SUTARTIS

2020 01 16

Vilnius

AVALYNĖS TAISYMO PASLAUGŲ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Avalynės taisymo paslaugų naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant Tiekėjui užsakymą avalynės taisymo paslaugoms interneto svetainėje www.avalynestaisymas.lt. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti paslaugų užsakymą www.avalynestaisymas.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas paslaugas, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas, kad sutinka su Taisyklėmis.

Naudojamos sąvokos:
Avalynės pristatymo taskas – tai taškas pagal Tiekėjo užsakymo formoje pateiktą spintos numerį, į kurį Klientas, užsakęs paslaugas ir apmokėjęs už jas, pristato užsakymo lape nurodytą avalynę ir į kurį įvykdžius paslaugas yra pristatoma sutaisyta avalynė;

Paslaugos – Tiekėjo teikiamos avalynės taisymo, paėmimo ir pristatymo paslaugos;

Interneto svetainė – Tiekėjo interneto svetainė www.avalynestaisymas.lt;

Užsakymo lapas – Kliento patvirtinta užsakymo forma, kuri, apmokėjus Klientui šiose Taisyklėse nustatytais būdais, išsiunčiama Tiekėjui. Užsakymo lapas yra kartu ir buhalterinis atsiskaitymo dokumentas;

Duomenys apie bendroves kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

1. Užsakymo pateikimo tvarka:

1.1. Klientas, norėdamas užsisakyti Tiekėjo paslaugas, turi:

1.1.1. Užsiregistruoti Tiekėjo interneto svetainėje www.avalynestaisymas.lt, pirmos registracijos metu užpildydamas visus privalomus laukus, o vėliau įvesdamas savo registracijos vardą ar slaptažodį, ir užpildyti Užsakymo formą, automatiškai sugeneruotą pagal jo pirmos registracijos metu pateiktus duomenis.

1.2. Tinkamai užpildžius užsakymo formą ir paspaudus nuorodą „REGISTRUOTIS“, interneto svetainės lange sugeneruojami visi Kliento užpildyti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog jo pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus.

1.3. Klientas, įsitikinęs sugeneruotos Užsakymo formos tikrumu ir teisingumu ir norėdamas patvirtinti užsakymą, paspaudžia nuorodą „APMOKĖTI“, kuris, Taisyklių 2 punkte nustatyta tvarka apmokėjus, Užsakymo lapo forma išsiunčiamas Tiekėjui. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Tiekėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Tiekėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina ir terminas Paslaugos įvykdymui pradedamas skaičiuoti tik nuo to momento, kai Tiekėjas gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas paslaugas.

1.4. Tuo atveju, jeigu Klientas registracijos, nurodytos 1.3 punkte metu nėra susipažinęs su Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki tol, kol Klientas nepažymi, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis.

1.5. Klientui pateikus užsakymą ir Taisyklių 2 punkte nustatyta tvarką apmokėjus už jį, Tiekėjo sistema automatiškai atsiunčia Klientui el. paštu užsakymo patvirtinimą – užsakymo lapą, kuriame įvardintos Kliento užsakytos paslaugos ir jo pateikti duomenys.

1.6. Šių taisyklių 1.5 punkte nurodytą sugeneruoto užsakymo lapo egzempliorių Klientas privalo atspausdinti ir kartų su avalynė suditį į spintą.

1.7. Klientas, pateikęs užsakymą ir apmokėjęs jį 2 punkte nustatyta tvarka, pristato užsakymą nurodytą avalynę į spiną su numeriu jūsų biurę. Atsidarius spintos durims, klientas palieką savo užsakymą į spintos spintele kartų su užsakymo lapų. Tiekėjas Ilja Pučko neprisiimą jokios atsakomybės už užsakymo ir jame esančia avalynės saugumą ar jos dingimą biure.

1.8. Klientas turi teisę atšaukti pateiktą užsakymą ar jo dalį iki to laiko kol avalyne  bus paimta  iš spintos. Apie pageidavimą atšaukti užsakymą ar jo dalį, Klientas privalo informuoti Tiekėją telefonu ir el. paštu. Tokiu būdu Klientas sutinka, kad sumokėtos piniginės sumos už atšauktą užsakymą būtų įskaitomos į sekantį užsakymą arba gražinami pavedimu.

1.9. Jeigu užsakymas atšaukiamas po to, kai jis paimtas iš Avalynės pristatymo taško – Kliento sumokėta piniginė suma, negražinama nes užsakymas skaitomas priimtas vygdimui.

1.9.0. Minimali uzsakymo suma 5eur.

1.9.1. Užsakymo atšaukimas po to, kai ji paimta iš Avalynės pristatymo taško – negalimas

2. Paslaugų kaina ir jų apmokėjimo tvarka, terminai

2.1. Klientas sutinka, jog, jis interneto svetainėje elektroniniu būdu patvirtinęs Užsakymo formą, už Paslaugas įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą Užsakymo lape.

2.2. Paslaugų kainos interneto svetainėje ir Užsakymo lape nurodomos oficialia Lietuvos Respublikos valiuta kartu su visais mokesčiais.

2.3. Klientas atsiskaito už savo užsakytas paslaugas naudodamasis elektroninės bankininkystės nuorodomis, esančiomis interneto svetainėje, kurios pateikiamos Klientui prieš išsiunčiant Užsakymo lapą Tiekėjui.

2.4. Po avalynės remonto yra supakuojami į plastikinius įpakavimo maišus, kurie apmokestinami atskirai, remiantis Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8-2 straipsniu įstatymu, priimtu 2016-06-16 d., ir jų kiekis bei kaina paskaičiuojami automatiškai užsakant Paslaugą.

2.5. Tiekėjas neatsako už:

2.6. Bankų, korespondentų ir kitų trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą, įskaitant nekokybišką ryšio linijų funkcionavimą, jeigu dėl to neįvykdomos arba netinkamai įvykdomos Kliento sąskaitos valdymo operacijos.

2.6.1. Nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, dėl kurių Klientui, kitam Kliento įgaliotam asmeniui ar kitiems asmenims padaroma žala

3. Paslaugų teikimas

3.1 Tiekėjas įsipareigoja Klientui teikti jo užsakytas paslaugas, nurodytas teisingai užpildytoje ir atsiųstoje Užsakymo formoje, tik Klientui pilnai apmokėjus Tiekėjui už užsakytas paslaugas 2 punkte nustatyta tvarka bei Klientui pristačius Užsakyme nurodytą avalynę kartu su Užsakymo lapo vienu egzemplioriumi į Avalynės pristatymo tašką 1.8 punkte nustatyta tvarka.

3.2 Tiekėjas teikia Klientui paslaugas šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis:

3.2.1. Tiekėjas įsipareigoja Avalynės pristatymo taške nurodytu laiku paimti Kliento pateikta avalynę, jeigu Užsakymo lape yra nustatoma, kad Užsakymo lape nurodyta suma yra sumokėta.

3.2.2. Tiekėjas nepaima Avalynės pristatymo taške pateiktos avalynės, jeigu apmokėjimas pagal Užsakymo lapą nėra gautas arba Avalynės pristatymo taške yra pateikta avalynė, kurie pagal Užsakymo lapo duomenis yra jau Tiekėjo remontuoti.

3.2.3. Tiekėjui 3.2.1 punkte nustatyta tvarka paėmus avalynę, Klientas yra informuojamas Užsakymo lape nurodytu el. paštu apie jo pateiktos avalynės paėmimą Paslaugų vykdymui.

3.2.4. Tiekėjas įsipareigoja Paslaugas įvykdyti ir suremontuota avalynę pristatyti į spinta kuria klijentas pasirinko per 5  darbo dienas nuo jų paėmimo iš Avalynės pristatymo  taško o jejgu remontas sudetingas apie tai informuoti Klientą jo Užsakymo lape nurodytu el. paštu. Nustatytais terminais neturint galimybės pristatyti suremontuotos avalynės, Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti avalynės pristatymo į spinta kuria pasirinko klijentas klausimus.

4. Privatumo politika

4.1. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Tiekėjo duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

4.2. Tiekėjas patvirtina, jog pateikti Kliento registracijos ir/ar Užsakymo metu pateikti duomenys bus išimtinai naudojami tik Paslaugų užsakymo ir pristatymo tikslais. Tiekėjas įsipareigoja be Kliento sutikimo neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, teikiančius avalynės remonto paslaugas ir pristatymo į Avalynės pristatymo taškus ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas avalynės pristatančius subjektus . Kitais atvejais, Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

4.3. Klientui pageidaujant gauti Tiekėjo informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

4.4. Tiekėjas patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

5. Šalių atsakomybė, garantijos

5.1. Klientas patvirtina, jog remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais turi teisę užsakyti Paslaugas interneto svetainėje.

5.2. Klientas, užsiregistruodamas per interneto svetainėje esančią registracijos sistemą bei užsakydamas paslaugas įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Tiekėjas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

5.3. Klientas prisiima visą atsakomybę už registracijos ar/ir užsakymo metu pateiktą neteisinga/netikslią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant Klientą identifikuojančią informaciją, kontaktus, avalynės tipą, Avalynės pristatymo tašką ir kita.

5.4. Klientas patvirtina, kad registracijos ar užsakymo pateikimo metu pateikia teisingą jį identifikuojančią informaciją. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne vis reikalaujami duomenys, Tiekėjas turi teisę nedelsiant anuliuoti registraciją ir pašalinti tokio Kliento duomenis arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Paslaugas.

5.5. Klientui nesilaikant šių Taisyklių ar paaiškėjus kitiems Kliento veiksmams/neveikimui, kurie yra laikomi neteisėtais, Tiekėjas turi teisę nedelsiant anuliuoti Kliento registraciją ir/ar pašalinti tokio Kliento duomenis ir/arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Paslaugas.

5.6. Tiekėjas suteikia Klientui Paslaugų kokybės garantiją 14 dienų, išskyrus atvejus, numatytus šių Taisyklių 5.7- 5.9 punktuose. Norėdamas pasinaudoti Paslaugų kokybės garantija, Klientas privalo nustatytu terminu pateikti rašytinę pretenziją Tiekėjo adresu.

5.7. Tiekėjas nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos kai avalyne jau buvo taisyta kitur ar klientas pats ją bandė taisyti (klijuoti,siūti)

5.8. Tiekėjas neprisiima atsakomybės už įvykdžius Paslaugas atsiradusius avalynės defektus, jeigu valant avalynę išriškėja arba neišsivalo dėmes,spalva patamsėja,pablunka

5.9. avalynė pasiūta iš skirtingų pluoštų audinių, odos;

5.8.1. kontrastinių spalvų audinys nusidažo pats nuo savęs;

5.8.2. pasidaro kietas audinys ar praranda standumą;

5.8.3. subyra ar deformuojasi avalynės furnitūra (sagos, sagtys, užtrauktukai galvutės ir kt.);

5.8.4.Tiekėjas neprisiima atsakomybės už avalynės defektus, atsiradusius dėl avalynės avėjimo.

5.8.5. Tiekėjas nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos jejgu atliekant avalynės pratempino remontą avalyne neprasitempe į ilgi ar yra dirbtines odos.

5.8.6. Aulo trumpinimas: bus patrumpinta ten kr klijentas pazymesjo pats atsakomybe ima ant saves

5.8.7. Jaijgu atliekamas remontas kabliuku ir metaliniu skylučiu pakeitimas jie gali skirtis

5.8.8. Avalynes valymas,atnaujinimas,impregnavimas,blizginimas BE GARANTIJOS

5.8.9 Pado keitimo remontas gali uztrukti iki menesio.

5.9.0 Gylus zomso ir nabuko valymas uztrunka 5d.d.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Teikėjas turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo savo nuožiūra pakeisti ar papildyti Taisykles bei Paslaugų įkainius. Taisyklių ir jų pakeitimų paskelbimas 3 dienas iki jų įsigaliojimo interneto svetainėje ir/arba pranešimo apie tai išsiuntimas Kliento nurodytu elektroniniu paštu yra laikomas tinkamu Taisyklių ir/ar jų pakeitimų atskleidimu. Jeigu per 3 dienas nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo Klientas šioje Taisyklėse nustatytais būdais nepareiškia nesutikimo su pasikeitusiomis/papildytomis Taisyklėmis, laikoma, kad Klientas sutinka su Taisyklių pakeitimais/papildymais.

6.2. Visi pranešimai, išskyrus atskirus atvejus, numatytus Taisyklėse, Tiekėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu info@avalynestaisymas.lt ir telefonu +37064106789. Taisyklės vykdomos ir visas bendravimas tarp Kliento ir Tiekėjo vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba.

Krepšelis
0
X